Úvodní stránka Evaluace školek Waldorfská MŠ
 

Evaluace Waldorfské MŠ

I. Výchova a vzdělávání
ŠVP vychází ze zásad principů waldorfské pedagogiky a dalších stylů přirozeného života; ped. působení k rozvoji přirozeného pohybu i hudebního výrazu (eurytmie, muzikoterapie), práce s přírodními materiály, absence televize a videa; postup: prožitek – zkušenost – vzor; předpokladem přijetí hlubší zájem o zaměření (pohovory s rodiči, klub před nástupem, dotazník), adaptace již před nástupem s indiv. ohledy, rodiče plně účastni života MŠ, řada společných akcí, kvalitní informovanost (školní i třídní e-mail); cizí jazyky ne, rozvíjena specif. hudba (flétna, sbor), tanec, cvičení, divadlo; učitelky dle svých odborných znalostí systému participují na rozpracování ŠVP; prožívání lidových tradic v průběhu roku, ozdravné pobyty; posilování dovedností v přípravě předškoláků a dětí s odklady – „hodina plná pohybu“ (trpělivost, motorika, aj.), bez vědomost. zátěží; v souč. integrace není; školy v přír. (rodič+dítě)

II. Společenská a komunitní oblast
Snaha vyjít přáním rodičů maximálně vstříc, současně vyžadováno souznění, s rodiči besídky a divadla s vystoupeními (i samých rodičů) a četné další společné slavnosti dle svátků roku; účast v soutěžích odmítána, jen o vánoční ozdobu; pravidelná spolupráce s waldorf. školkami v celé ČR, se ZŠ v Jinonicích a na Dědině (návaz.), PF UK, JABOK, Asociace WP, stáže studentek WP (Dánsko), časté návštěvy ped. a stud. ze zahraničí, semináře (např. Holand. aj.), účast na humanitárních akcích, návštěvy domova důchodců; občasník pro rodiče, časté přednášky, ohlasy v tisku

III. Personální, řídící a provozní oblast
Aktivní vklad ředitelky podněcuje všechny učitelky, bytostný zájem o profilaci; velmi podrobně zprac. a využív. evaluační techniky; spolupráce se zřizovatelem pružná, konzultace věcné, časté; učitelky se průběžně vzdělávají ve wald. i vícedenních kurzech (i mezinár., samy kurzy pořádají), ale též v legisl. a dal. oborech; sbor v jádru stabilní, nově částeč. obměna; péče o prostředí v duchu WP, 2 kuchyně, strava s jistými nutričními svérázy (hlavně v lakto-ovo kuchyni), jinak v prům. povol. rozpětí; po celk. rekonstrukci v r. 2007 kvalitní budova, je záměr širšího využití sklepních prostor

Souhrn
Výrazně profilovaná, cílevědomě řízená a spravovaná MŠ se specifickým alternativním programem, slouží především hlubším zájemcům o určitý názor a životní styl, v němž žijí rodiny jako celky; propracovaný, zkušenostmi a odborností podložený program; četné zájemce o přijetí ze vzdálenějších, ale dokonce ani z bližších míst nelze uspokojit; řada nevšedních, propracovaných činností, obohacujících programovou nabídku MŠ v regionu; svébytné waldorf. komunitní centrum, prošlo v r. 2007 celkovou rekonstrukcí (i s velkým osobním vkladem práce zaměst. a rodičů), zvýšena kapacita, počítá se ještě s dalším využitím podzemních prostor.

listopad 2011