Typy mateřských škol

1. MŠ zřízené státem, obcí, krajem, svazkem obcí (veřejné) - vztahuje se na ně školský zákon a s ním související předpisy, přičemž základním rysem je zápis školy do školského rejstříku a s ním související nárok na finanční prostředky.

Regulace podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Financování škol ze státního rozpočtu upravuje zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 160.

Financování škol zřizovaných krajem nebo obcí upravuje zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 161.

Kapitálové výdaje škol a školských zařízení a provozní výdaje, které nejsou přímými vzdělávacími výdaji, hradí jejich zřizovatelé. Finanční prostředky na přímé vzdělávací výdaje hradí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT). Jedná se zejména o výdaje na platy a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů učitelů a ostatních pracovníků, dále výdaje na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí zdravotně postižených, na učební pomůcky, na další vzdělávání pedagogických pracovníků a rovněž na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání. Tyto prostředky jsou přidělovány prostřednictvím rozpočtů krajů a to na základě počtu žáků a stanovených jednotkových výdajů - normativů.

Krajský úřad přiděluje objem prostředků (vypočtený vynásobením normativu počtem dětí) školám a školským zařízením, které zřizuje, a mateřským školám, které zřizují obce.

Školky mohou z vlastní iniciativy využívat na nákup učebnic a didaktických pomůcek i další finanční zdroje (od sponzorů, prostředky z pronájmu místností)

Obce mohou od rodičů vybírat příspěvek na částečnou úhradu (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 123). Ředitel MŠ stanoví výši měsíční úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku (vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., §6). Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů vynaložených na jedno dítě. Výši úplaty stanoví ředitel školy nebo školského zařízení a musí být pro všechny děti v příslušné školce v jednotlivém druhu provozu na školní rok stejná. O snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě dětí se sociálním znevýhodněním, rozhoduje ředitel MŠ. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek (§20 až 22 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů) nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a tuto skutečnost prokáže řediteli MŠ. Vzdělávání v posledním ročníku MŠ zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se poskytuje bezúplatně (§123 odst. 2 věta druhá zákona č. 561/2004 Sb.).

Rodiče dále přispívají na stravování.

Školné se pohybuje zhruba kolem 400 Kč - 1000 Kč/měsíc.

Školek zřizovaných MČ Praha 6 je v současné době 33.

2. MŠ soukromé - zřízené církevními právnickými osobami či jinými právnickými osobami, jejichž předmětem činnosti je poskytování vzdělávání nebo školských služeb podle školského zákona - vztahuje se na ně školský zákon a s ním související předpisy, přičemž základním rysem je zápis do rejstříku školských právnických osob a s ním související nárok na finanční prostředky. V souladu s §146 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. vede krajský úřad místně příslušný podle sídla právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, rejstřík škol a školských zařízení uvedených v §143 odst.1 (rozhoduje o zápisech do rejstříku). Církevní školy a školská zařízení dostávají státní dotace na provoz podle normativů ve stejné výši jako školy veřejné a to přímo z MŠMT. Dotace církevním školám jsou poskytovány podle §7 odst.1 písm. c) zákon č. 218/2000 Sb.

Financování škol soukromých upravuje zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon §162 a podrobněji zákon č. 306/1999 Sb. o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením.

Dotace ze státního rozpočtu dostávají soukromé školy z MŠMT prostřednictvím krajských úřadů. Poskytují se k financování neinvestičních výdajů. Výdaje na investice jsou pokrývány ze školného a z jiných soukromých zdrojů.

Pro MŠ činí základní dotace 60 %, zvýšena může být až na 100 %. Podmínkou je průměrné nebo lepší hodnocení školy a poskytuje se podle skutečného počtu dětí, nejvýš však do povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

Soukromé školky rejstříkové musí splňovat stejné hygienické požadavky jako školky veřejné. Školné se pohybuje zhruba v rozmezí 6 000 -  14 000 Kč/měsíc při celodenní docházce.

3. Soukromá zařízení provozovaná v režimu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, která neposkytují rekreačně-vzdělávací činnosti realizované v rámci výchovy a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízení zařazených do sítě škol - tyto instituce se řídí při své činnosti pouze obecně platnými právními předpisy. Jde o volnou živnost.

Poplatek za službu je stanoven na komerční bázi jejím poskytovatelem.

Školky jsou bez dotace.