Úvodní stránka Příjmací řízení
 

Přijímací řízení do MŠ

Obecná kritéria pro přijímání dětí do MŠ v Praze 6


(Jednotlivé MŠ mohou kritéria dále specifikovat.)

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 34

1. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let.
2. Ředitel/ka mateřské školy stanoví v dohodě se zřizovatelem místo,termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.
3. Ředitel/ka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy,popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte,jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
4. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů,zajistí obec,v níž má dítě místo trvalého pobytu,zařazení dítěte do jiné MŠ.
5. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§ 50 zákona č.258/2000 Sb.)
6. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel MŠ na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.
7. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

Vyhlášení zápisu

Místo,termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok stanoví ředitel MŠ dle ustanovení § 34 odst. 2 školského zákona v dohodě se zřizovatelem. Žádosti o přijetí do konkrétní MŠ podávají pouze zákonní zástupci dětí, které nejsou do této MŠ dosud přijaty.

Ředitel MŠ je podle § 34 odst. 4 školského zákona povinen přijmout přednostně děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu v obci, která příslušnou MŠ zřizuje. Další kriteria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitel MŠ. V případě, že nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky z kapacitních důvodů přijmout, má obec, ve které má dítě místo trvalého pobytu, podle ust. § 179 odst. 2 povinnost zajistit mu podmínky pro předškolní vzdělávání v jiné MŠ.

Konkrétní termíny, další informace a potřebné formuláře najdete na webu MČ Praha 6 na adrese: www.praha6.cz/ms