Evaluace MŠ Volavkova

I. Výchova a vzdělávání
ŠVP průběžně inovován, rozpracován v ročním časovém plánu 10 témat do tříd a k dítěti – všestranný rozvoj, spolupráce s rodinou (vč. podílu na programu), tělesná, duševní a společenská pohoda v příjemném prostředí; zvykání indiv.; mimořádně pestrá nabídka aktivit – divadlo, výtvar. studio, keram. kroužek při ZŠ, zde i cvičení, dále flétna, plavání, solná jeskyně, Aj 2x týdně za úplatu (učit. ZŠ), ekologické programy; 1 třída pro předškoláky a odklady – diagnostika, grafomotor. postupy dle indiv. plánů, pečlivé vývojové záznamy, spolupráce s PPP (zvl. křesťanskou), logop.; výlety, školy v přír.; t.č. bez integrace; v křesť. třídě důraz na etiku, tradice a lid. zvyky

II. Společenská a komunitní oblast
Ve spolupráci s rodiči časté společné akce (vánoce, velikonoce, jarmark aj.), fungující SRPŠ (vč. sponzorství), úroveň informovanosti velmi dobrá (ankety), pravidelná spolupráce s MŠ Bubeníčkova a MŠ Píšťalka v P13 (vzájemné návštěvy), též se ZŠ Petřiny-jih (cvičení, kroužky), kontakty se soukromou MŠ Bumble Bee; praxe studentů (hlav. Sv. Jan pod Sk., též SPgŠ a VOŠ Praha); účast v řadě humanitár. akcí; účast na soutěžích, návštěvy NG - výtv. projekty; ekologické projekty (Lesy Křivoklát, Stanice pro zvířata Kladno), třídění odpadu; účast na výtvar. soutěžích, petřinské olympiádě MŠ aj.

III. Personální, řídící a provozní oblast
evaluační a autoevaluační mechanizmy detailně propracovány a důsledně využívány, další vzdělávání ped. kontinuální, dle akt. potřeby; konzultace se zřizovatelem věcné, vždy vstřícnost, v jednání pružnost, včasnost hlášení; využívány poznatky z hospitací, ped. sbor stabilizován; estetická úroveň velmi vysoká, vybavení doplňováno (podíl sponzorů); strava zcela vyvážená, v normě

Souhrn
Škola s dlouhodobě posilovanou a udržovanou tradicí, zájem o přijetí každoročně mnohem vyšší než kapacita, intenzivně spolupracuje s odbornými pracovišti i spol. organizacemi, ve výchově zdůrazňuje ohled na individ. specifika dětí, sleduje rozvoj všestrannosti při kultivaci mravních hodnot (zvl. křesťan. třída); komunikace s rodiči příkladná, informačně na výši, výrazná estetika prostředí; mateřská škola progresivně vedená, s příznivým rodinným klimatem.
 

listopad 2010