Evaluace MŠ Vokovická

I. Výchova a vzdělávání
ŠVP spolurozpracován učitelkami do tříd vychází ze zásad principů Marie Montessori a dalších stylů přirozeného života; cílí k utváření vztahu k sobě – umět se vymezit, ke světu, přírodě i lidem; podpora svobod. volby, ped. působení k rozvoji maximál. tvůrčí spontaneity (vlastní tempo, potřeby – „Pomoz mi, abych to dokázal sám!“), šetrné zacházení s lidmi i předměty, výchova k ohledům a vzáj. úctě; adaptace již před nástupem při společ. akcích; důraz na rozvoj motoriky, prožitkové učení, cítění; Aj 2x týdně začáteč.+2x pokroč., rod. mluvčí i vlast. lektorka; rozvíjena hudba, tanec, cvičení, plavání, zpěv, keramika, malba, divadlo; prožívání lidových tradic v průběhu roku, výlety, školy v přírodě; posilování dovedností v přípravě předškoláků a dětí s odklady (soustředění, grafomotorika aj.- sleduje se v individ. listech); v souč. integrace není, děti s drob. handicapy s individuálními plány a péčí; logopedie, spolupráce s PPP dobrá

II. Společenská a komunitní oblast
Snaha vyjít přáním rodičů maximálně vstříc, podrobná informovanost, vl. podíl na rozvoji koncepce, s rodiči brigády na zahradě i ve škole, pro ně a s nimi besídky s vystoupeními a četné další společné podniky i mimo MŠ; účast v soutěžích, vánoční vystoupení, Betlémy, koncerty aj; pravidelná spolupráce s montessori školkami (i k výročí 100 let ped. M.), stáže studentek SPgŠ a z Ped. fak. (Montessori systém), časté návštěvy a spolupr. i se zahraničím (Slovensko), ohlasy též v zahraničním tisku (Rak.); účast na humanitárních akcích, úspěšně pokračuje projekt adopce na dálku (indické děvčátko), spolupr. s chráněnou dílnou; posilování mezinár. tolerance a multikultur. trendů

III. Personální, řídící a provozní oblast
Spontánně aktivní, mimořádně invenčně strhující působení ředitelky trvale mobilizuje všechny učitelky, děti i rodiče; spolupráce se zřizovatelem pružná, zcela vstřícně neformální, konzultace věcné, časté; učitelky se průběžně vzdělávají v montes. kurzech (i mezinár.), ale též v ped. diagnost., komunikaci a dalších (letos 64 tis. Kč na vzděl.); sbor stabilizován, obměněn pers. kuchyně; péče o prostředí ukázková, stále se něco vylepšuje; strava nadále v oblasti spotřeby mléka méně vyvážená, dopor. upravit, jinak v normě

Souhrn
Na první pohled příjemná školka s nenapodobitelnou, optimistickou a přátelskou, přitom zcela osobitou atmosférou – aplikovány prvky ped. Montessori; nápaditě využit doslova každý kout, pestrá paleta nabídky činností k výběru pro každého, další přibývají; zájem o přijetí není možné každoročně ani zdaleka uspokojit; originální, svébytné komunitní centrum s výrazným renomé, přesahujícím již dávno místní rozměr.

listopad 2010