Evaluace MŠ Velvarská

I. Výchova a vzdělávání
ŠVP zaměřen na komunitní MŠ a aplikován do třídních tematických plánů v okruzích pro jednotlivá roční období, vytýčeny dlouhodobé cíle; rodinná výchova; adaptace s ohledem na individuální specifika již 1 měsíc před nástupem; vytvářen prostor pro rozvoj předpokladů při respektování přirozených potřeb; kroužky – keramika (vlastní dílna), plavání, flétna, tanec, Aj Wattsenglish s rod. mluvčím 2x týdně; PPP, logop., zahradní aktivity, výlety, školy v přírodě, divadlo 1-2x měsíčně; kultivace vztahů ve vzájemné komunikaci, podpora zdravého sebevědomí, uplatnění; výchova k samostatnosti v sebeobsluze i v receptivních schopnostech (důraz na předškolní přípravu – indiv. plány, pozornost odkladům – konzultace a návštěvy ZŠ B. Juáreze, Na Dl. lánu, Norbertov), bez integrace

II. Společenská a komunitní oblast
Příkladná spolupráce s rodiči, vzájemně obohacující, společné slavnosti (i na zahradě) v průb. roku;
hodnotná výtvarná činnost – dílna s rodiči, pravidelné návštěvy divadel, koncertů; multikulturní výchovou k vzájemné toleranci; stáže studentek SPgŠ; přednost kvalitním interním aktivitám před soutěžními; rodiče komunikují s učitelkami i elektronicky

III. Personální, řídící a provozní oblast
Ověřování efektů používaných postupů dle stanovených pravidel a harmonogramu, pokroky v osvojování dovedností u dětí sledovány, záznamy s odstupem porovnávány (velmi podrobné formuláře); konzultace se zřizovatelem časté, vždy vstřícné, neformální a pružné, včasnost hlášení; využívány poznatky z hospitací, ped. sbor doplněn při rozšíření; DVPP průběžné – v oblastech hlavně ped. a PC; estetická úroveň školy velmi vysoká, vybavení doplňováno i sponzorsky; stravování v normě až na v posl. době vyšší zastoupení masa

Souhrn
Jedna z nejvyhledávanějších MŠ v MČ, působí v úzké vazbě s rodinami dětí, má mimořádně vstřícné klima a pestrý program s širokou nabídkou pozoruhodných činností, usiluje o výchovu k všestrannosti; ŠVP rozpracován a doplňován dle osvědčených postupů a zdárně aplikován; MŠ po všech stránkách kvalitní, vždy s mnohem větším zájmem o přijetí, než bylo možno uspokojit. Proto veřejnost uvítala k 30.9.2010 otevření druhé, moderně nízkoenergeticky řešené budovy školy pro dalších 100 dětí.

listopad 2010