Evaluace MŠ Tychonova

I. Výchova a vzdělávání
ŠVP rozpracován (a po kontrole ČŠI dokončen) do 6 okruhů s ohledem na roční období a přirozený vývoj dětí a s důrazem na rozvoj schopností k učení, na hodnotové orientace, samostatnost, jednotl. témata v třídních programech; zvykání dle potřeby; informovanost rodičů vyhovující; prolnutí řady činností se ZŠ, moderní didaktické prostředky postupně zaváděny; stáže studentek SPgŠ již méně časté; předškolákům péče spolu se ZŠ - dobrá; PPP, 2x roč. logoped; grant. Aj 2x týdně, jóga, tvoř. dramatika, výtvar. tvorba, 1 učitelka – spec. ped.

II. Společenská a komunitní oblast
Komunikace s rodiči pravidelná, informovanost rodičů vyhovující; dny otevř. dveří, indiv. konzult., schůzky, besídky, registrován Klub rod. MŠ Tych., sponzorství při dovybavení; účast na soutěžích ZŠ (zvl. výtvar. a herní), vánoční zpívání v Písecké bráně, Klub tvořivé dramatiky, ekologické projekty, školy v přír. v Krkonoších, četné vycházky, výlety; školkový časopis

III. Personální, řídící a provozní oblast
Evaluační a autoevaluační mechanizmy a výstupy z vzájemných hospitací na dobré úrovni, využívány, osobní listy dětí nadále doplňovány průběžně; DVPP dobré, pravidelné; komunikace a konzultace se zřizovatelem přímo – časté, věcné; ped. sbor ustálen; ŠJ vaří dobře, výživové dávky stabilně vyrovnané; tech. stav budovy slabší

Souhrn
Prostředí bývalé hradčanské rodinné vily (s nově rekonstruovanou zahradou) poskytuje vhodné zázemí školce rodinného typu; i vedení ZŠ zde stále ponechává velkou samostatnost působení; ve výchově značný podíl externích činností (výlety, školy v přírodě, účinkování mimo), zapojovat rodiče do každodenního života školy se daří již vcelku bez problémů; ideální malá MŠ, využití invenčních vzdělávacích postupů na dobré úrovni zejména u předškoláků. Školní budova čeká na rekonstrukci.

listopad 2010