Evaluace MŠ Terronská

I. Výchova a vzdělávání
ŠVP již rozvíjen dle vzoru RVP s konkretizací do tříd s participací učitelek – důraz na samostatnost, zdravé sebevědomí, socializaci a adaptaci, získávání nových znalostí a jejich utřídění, rozvoj pohybových aktivit (=vlastní tělocvična), tvořivost - významné výtvarné zaměření (=výzdoba školy, tematické výstavy); všechny třídy propojeny, prolínání i při programech; na přání rodičů sourozenci spolu; kroužky - keramika, tanec, sport. hry– vše vlastní, Aj 2x týdně - vlast.uč.; divadlo v MŠ 1x měs.; pro nové dny otevř. dveří, zvykání indiv., PPP; spolupráce s okolními MŠ trvá, ale se ZŠ nám. Svobody 2 a Interbrigády poslední dobou slabší; 3 předškolní třídy – spec. programy; rozsáhlé prostory plně využívány; logoped. prevence, ředitelka s logop. erudicí, důraz na prevenci soc. patol. jevů
 

II. Společenská a komunitní oblast
S rodiči kontakty prostřednictvím učitelek, 2x ročně společné schůzky, též akce ve škole i na zahradě (oblíbené bazary, výtvarné projekty, vystoupení), fungující Klub rodičů a přátel školy, úroveň informovanosti dobrá, třídní plány dle ŠVP po týdnech na nástěnkách; stáže studentek ze SŠ Ped. Evropská; soutěže - Vánoč. ozdoba, Dejvická píšťalka; bazary pro veřejnost 2x ročně; zdravá výživa aj.; spolupráce s Nadací pro seniory, s LDN v Roztokách

III. Personální, řídící a provozní oblast
Značná míra samostatnosti ped. prac. ve větším kolektivu, řízení nedirektivní leč cílené; evaluační a autoevaluační mechanizmy využívány, denně v tříd. knihách, zpracová se indiv. hodnocení dětí po půlroce, posílena kontrola (hospit. záznamy); konzultace se zřizovatelem velmi časté, věcné a vstřícné, hlášení včasná; vzdělávání ped.- rozsáhlé, hlavně edukativní kurzy, ped. sbor již stabilizován; estetická úroveň po rekonstrukci příkladná, vybavení doplňováno (podíl sponzorů); stravování - skladba vcelku vyvážená, vyšší spotřeba masa; 

Souhrn
Po celkové rekonstrukci v roce 2009 výrazně zkvalitněno prostředí MŠ, zvyšuje se zároveň i úroveň vzdělávání, výchovy a ostatních poskytovaných služeb; dle ŠVP postupně realizována doporučená diferenciace a specializace ve třídách, ty však kooperují i ve vzájemném propojení; cenné jsou udržované externí kontakty s pedagogickými pracovišti a dalšími subjekty; velká mateřská škola klasického typu, nadále skýtá podmínky pro perspektivu dalšího intenzivního kvalitativního rozvoje.

listopad 2010