Úvodní stránka Evaluace školek MŠ Stochovská
 

Evaluace MŠ Stochovská

I. Výchova a vzdělávání
ŠVP koncipován pro zdravý vývoj dětí, postupně sjednocován s MŠ Bělohorská, uzpůsoben pro přechod do ZŠ, s ní MŠ v úzkém kontaktu ve všech oblastech, témata dle ročních dob, ekologie, environmentální hledisko; individuálně upravena doba pobytu dětí; využití spontánní herní aktivity, pozitivní motivace, výchova k samostatnosti, toleranci, empatii; kroužky Aj 2x týdně ve 2 skup., keramika, plavání, Hv (ranní zpívání pro radost), Tv ve školní tělocv., aerobik, divadlo (1x měs.); logopedie, péče o chrup, PPP; spíše tradiční postupy, v současnosti bez integrace

II. Společenská a komunitní oblast
Komunikace a součinnost s rodiči po delší době stagnace již na dobré úrovni; dny otevřených dveří, soutěže, besídky pro rodiče 2-3x ročně; Sdružení rodičů – spolupráce zejm. při dovybavení nových interiérů, využívána i zahrada; většina společen. aktivit s rodiči i spolu se ZŠ

III. Personální, řídící a provozní oblast
Evaluace i autoevaluace průběžná, dle potřeby, již více funkční oproti min. hodnocení, s otevřeností a upřímností i vůči příp. nedostatkům; komunikace se zřizovatelem především prostřednictvím ZŠ; ped. sbor obnoven, úroveň dalšího vzdělávání průměrná, častější u mladších ped.; ideální rekonstruovaný objekt v zahradě při ZŠ TGM; stravování zajištěno z jídelny ZŠ

Souhrn
Dosavadní převaha tradičních metod a postupů od posledního hodnocení posunuta k aplikaci progresivnějších metod, byť při zachování důrazu na klidný vývoj bez rušivých momentů, posíleny též evaluační mechanismy i úroveň spolupráce s rodiči; trvá úzká a dobrá úroveň propojení se ZŠ i s 2. pracovištěm MŠ; mateřská škola rodinného typu, poskytuje harmonické zázemí pro předškolní přípravu v příjemném prostředí.

listopad 2010