Úvodní stránka Evaluace školek MŠ Šmolíkova
 

Evaluace MŠ Šmolíkova

I. Výchova a vzdělávání
Nově a podrobně zpracovaný ŠVP s hlavními cíli environmentální výchovy, s důrazem na rozvoj vztahových a komunikačních, prosociálních hodnot i s ohledem na multikultur. aspekty, vše s dlouhodobými horizonty; důraz na dětskou samostatnost; kroužky - plavání, zpívání, tanec, jóga, divadlo; návštěvy profes. div.1x měs., Aj s agenturou 2x týdně ve 2 skup.; využívání pomůcek a odb. publikací; logopedie, PPP; předškoláci a odklady - zpracovány individ. plány, spec. grafomotor. a didakt. postupy; integrace bez asistenta, menší handicapy zvládány s odborností

II. Společenská a komunitní oblast
Ve spolupráci s rodiči časté společné akce – dílny, cvičení, zpívání; fungující KRPŠ (vč. sponzorství), úroveň informovanosti velmi dobrá, indiv. konzultace i společné schůzky, společné slavení svátků; pravidelné vzájemné návštěvy se ZŠ Dědina, výlety s ekol. zaměřením (nejčastěji v Šárce); ekolog. aktivity - sběr surovin; praxe studentů (SOŠ); spolupráce s UK (výzkum – fonologie, gramotnost); účast a umístění v soutěžích (vánoční ozdoba, vánoč. vystoupení pro obec); rozvíjení tolerance k odlišným kulturám; pro rodiče vydáváno CD ze školních akcí

III. Personální, řídící a provozní oblast
Evaluační a autoevaluační mechanizmy detailně propracovány a využívány; konzultace se zřizovatelem věcné, časté, vždy vstřícnost, v jednání pružnost, včasnost hlášení; ředitelka využívá přiroz. autoritu; ped. sbor omlazen, vzdělává se; estetická úroveň dobrá, vybavení doplňováno (podíl sponzorů); po rekonstrukci zvýšena kapacita o 15 míst; t.č. prováděna repase oken; nutná celková rekonstrukce objektu; kuchyně vaří dobře, jen třeba poněkud zvýšit podíl luštěnin ve stravě

Souhrn
Mateřská škola v sídlištním prostředí Dědiny, v poslední době s rozšířenou kapacitou, funguje s rozpracovaným výchovným, převážně ekologicky orientovaným programem, s dosti širokou škálou vnitřních i vnějších aktivit; spolehlivě spolupracuje s rodiči i zřizovatelem; škola s příznivým, volným klimatem, naléhavě očekává zkvalitnění prostředí nutnou rekonstrukcí.

listopad 2010