Evaluace MŠ Sbíhavá

I. Výchova a vzdělávání
ŠVP hodnotný, příkladně zpracován do třídních podmínek a časových bloků, periodicky konkretizován a ověřován; sleduje zdravý a všestranný rozvoj dítěte v úzké spolupráci s rodinou; vychází ze zásady přirozeného ped. působení, vede k samostatnosti; adaptační fáze propracována s indiv. ohledy, umožněn společný pobyt sourozenců, důraz na rozvoj motoriky, prožitkové učení, cítění; kroužky hudebně pohybový, sportovní, keramika, výtvarný , plavání; Aj pro mladší děti 1x týdně, předškolní Aj s rodilým mluvčím - 4 hod. týdně, flétna; logopedie - 1 uč. členkou Logop. společnosti, PPP; posilování dovedností v přípravě předškoláků (2x týdně) a dětí s odklady (indiv. programy), návštěvy 1. tř. sousedních ZŠ; v souč.1 integrace; letní příměstské tábory – keramický, sportovní, památky Prahy; zapojení ICT do výuky dětí – 2 x interaktivní tabule, PC pro děti s výukovými programy

II. Společenská a komunitní oblast
Snaha vyjít přáním rodičů maximálně vstříc - pro rodiče školní facebook, www stránky, využívají se i ankety a dotazníky, každý měsíc společné tematicky zaměřené akce; hojné využívání grantů, školy v přírodě, dílny s rodiči, výtvarné aj. soutěže; stáže studentek ped.; adopce na dálku; spolupráce se ZŠ i MŠ v oblasti, výměny zkušeností; účast na projektu Comenius – projekty partnerství škol (partnery Lotyšsko, Polsko, Německo, Rumunsko, Řecko, Itálie, Španělsko a Kypr); pronájmy prostor k narozenin. oslavám, 1x týdně mohou MŠ navštěvovat s rodiči i nezapsané děti

III. Personální, řídící a provozní oblast
Propracované evaluační a autoevaluační mechanismy plně využívány, krom kladů uváděny poctivě i těžkosti; časté pochvalné dopisy a záznamy; spolupráce se zřizovatelem s pružným využíváním e-mailu, naprosto vstřícná, konzultace věcné, časté; učitelky si doplňují vzdělání studiem a kurzy, hospitace pravidelné, sbor stabilní; strava většinou v normě; provozní i stavební problémy po rekonstrukci školy od roku 2007 stále přetrvávají v řadě míst a funkcí (střecha, elektro, vlhkost, klimatizace a p.), přesto mimořádně esteticky svépomocně zařízené prostředí

Souhrn
Škola s velice kvalitním a pestrým programem je vyhledávána rodiči dětí i ze vzdálenějších míst (zdaleka nestačí zájmu); propracovaná, moderně a odborně podepřená výchovná koncepce, prohlubovaná a dotvářená erudovanými pracovníky školy i samotnými dětmi, za aktivní spoluúčasti rodičů a širokého okruhu příznivců; příkladná MŠ po všech stránkách, přirozené místní komunitní centrum; celková rekonstrukce v r. 2007 s výsled. nárůstem kapacity stála kromě velkých nákladů i nezměrné úsilí prac. MŠ i rodičů a přátel.

listopad 2010