Úvodní stránka Evaluace školek MŠ Parléřova
 

Evaluace MŠ Parléřova

I. Výchova a vzdělávání
ŠVP = v konkrétní podobě v součinnosti s ped. rozpracovaný vzorový RVP se zaměřením na rozvoj schopností a dovedností dítěte v harmonickém rámci a spolu s rodinou, dle osvědčených i nových pedagogických postupů, zpracován do 7 integrovaných bloků s důrazem na kulturu a výtvarné činnosti; adaptace dle potřeb, výchova dětí orientována k toleranci, součinnosti, vzájemné pomoci; grant. Aj 1x týdně ve 3 skup. s exter. lektorkou, kroužky Tv, flétna, tanec, keramika, vycházky po Praze a výlety velmi časté (s polupráce - Galerie HMP, NG, divadla, muzea, Měst. knihovna)–jedna z priorit MŠ; předškoláci navštěvují ZŠ; 1 učitelka – logoped. asistentka, besedy s psych. pro rodiče (též na stravov. návyky), stomatol. prevence (pro děti i rod.), návštěvy policie informují k bezpečnosti, MŠ zapojena do projektu prevent. vyšetřování zraku a projektu FHS UK Fonologie a syntax v předškol. věku, spolupráce s SPC při FMŠ

II. Společenská a komunitní oblast
ve spolupráci s rodiči některé společné akce, fungující SRPŠ (vč. sponzorství – nákup hraček, knih, divadel. představení), úroveň informovanosti školou velmi dobrá, pedagog. osvěta - dotazníky pro rodiče - ze strany někt. rodičů stále málo akcept.; pravidelná spolupráce se ZŠ Marjánka a Norbertov, kontakty jsou i s ostatními břevnovskými MŠ; ekologické projekty v rámci ŠVP i praktické ukázky s využitím zahrady; výtvar. soutěž s účastí rodičů – S úsměvem jde všechno líp; 2x roč. dny otevř. dveří; mimořádně úspěšná školní akademie k výročí MŠ v sále rest. Marjánka V/2010; úspěšná spolupráce se soukr. ZUŠ Orphenica

III. Personální, řídící a provozní oblast
evaluační a autoevaluační mechanizmy zavedeny, aplikovány (dle záznamů) i s výstupy; učitelky mají vytvořen prostor pro uplatnění vlastní invence; spolupráce se zřizovatelem pravidelná, věcná, vstřícná, konzultace velmi časté, v jednání pružnost, včasnost hlášení; ped. sbor stabilizován, DVPP na dobré úrovni, dle aktuálních potřeb; estetická úroveň příkladná, vybavení i výzdoba doplňovány; stravování v normě; nedávná rekonstrukce celé MŠ zvýšila kapacitu o 15; v zahradě 2 nová pískoviště s her. prvky

Souhrn
Dlouhodobě kvalitně působící MŠ, poskytuje v esteticky vyváženém prostředí odbornou péči dětem dle plně funkčního programu, v optimálních provozních podmínkách a v součinnosti s veřejností i zřizovatelem; zájem o umístění většinou převyšuje disponibilní kapacitu; škola slouží dle možností (po uspokojení žadatelů z Prahy 6 a jen zcela výjimečně) i pro malostranskou část Pohořelce; celková rekonstrukce objektu v r. 2008 nejen zvýšila kapacitu, ale podstatně zkvalitnila i užitné a estetické hodnoty objektu včetně nejbližšího okolí.

listopad 2010