Evaluace MŠ Na Okraji

I. Výchova a vzdělávání
Nový ŠVP s ekologickým akcentem vystřídal pohádkově laděný, sleduje všestranný psych. i fyzic. rozvoj, rozpracován do pěti vzdělávacích oblastí; dotazníky pro rodiče před nástupem, adaptační fáze propracována s indiv. ohledy; důraz na rozvoj motoriky, prožitkové učení, cítění; plavání, Vv, flétna, Aj grant. 1x týdně, též i za úplatu 1x pro zač. a 1x pokroč., tělocvična v ZŠ Petřiny-sever, keram. v ZŠ Petřiny-jih, výlety s poznávacím obsahem; PPP, s SPC Sluníčko; v přípravě předškoláků a dětí s odklady spolupráce s petřinskými ZŠ, t.č. 1 integrace

II. Společenská a komunitní oblast
Dobrá spolupráce s rodiči, s výborem SRPŠ i s petřinskými ZŠ – zahr. slavnosti, besídky, kulturní pořady, divadla, výlety; výstavy, soutěže - Vánoční ozdoba, řetěz, plakáty k OC Šestka; projekty – Zoubky jako perličky, studie FN MOTOL (detekce pneumokoků) významná tradiční multikulturní aktivita – začleňování dětí cizinců, vzájemně obohacující (t.č. Slovensko, Lotyšsko, Japonsko, Ukrajina); účast na olympiádách petřínských MŠ, 2010 školka reprezentovala MČ na celopražské – 11. místo z 22

III. Personální, řídící a provozní oblast
Eavaluace i autoevaluace propracovaná, pravidelná po třídách, průběžně výsledky; spolupráce se zřizovatelem pružná, vstřícná, konzultace věcné, časté; učitelky se průběžně vzdělávají (SIPVZ, didaktika, legislativa, zdravot., ekon. aj. - celk. 78 hod./2009-10; škola příkladně esteticky vyzdobena; sbor částečně obměněn, vyšší podíl nekvalif.; strava vyvážená, důsledně v normě; vypracována studie na rekultivaci zahrady, špatný stav bazénu – čeká na řešení

Souhrn
Mateřská škola po nástupu současné ředitelky před čtyřmi lety rozvíjí řadu nových, pro děti i rodiče kvalitních i atraktivních činností, inovuje ŠVP, www apod.; též dochází k zavádění progresivních metod s propracovanými programy a postupy; důraz je kladen na rozvoj schopností, pozitivních hodnot, samostatnosti a na zdravý životní styl, ekologii; v sídlištní zástavbě tradičně škola plní roli společenského centra; úspěšně usiluje o harmonické prostředí; trvalá mimořádná péče předškolákům – úzké kontakty se sousedními ZŠ – plynulé napojení. Nutnost exteriérových úprav.

listopad 2010