Úvodní stránka Evaluace školek MŠ Na Dlouhém lánu
 

Evaluace MŠ Na Dlouhém lánu

I. Výchova a vzdělávání
ŠVP zpracován v tým. práci, rok od roku rozvíjen a prohlubován, zaměřen na zdravý individuální, samostat. rozvoj dítěte při kultivaci sociálních vztahů a hodnot; seznamování se světem prožitkovým učením (přirozené, přátelské klima, důraz na spontaneitu, praktickou stránku, vzájem. respekt a solidaritu, bezpečí); adaptace dle individ. potřeb, důraz na ekologické aktivity; PPP, vývojové pokroky sledovány; t.č. bez integrace, menší handic. zvládány s indiv. plány; grantová výuka Aj - 2 skupiny 1x týdně + 1x agentura, zpívánky, Vv, keramika (vlast. pec), sport. hry, výlety, měsíčně divadlo, péče o předškol.-spolupráce se sousední ZŠ (i tělocvič.)

II. Společenská a komunitní oblast
Ve spolupráci s rodiči časté společné akce (vánoce, dílny, táboráky, lampionový průvod, koncert na harfu, divadelní představení aj.), aktivní SRPŠ (vč. sponzor.), pravidelná spolupráce se ZŠ Na Dlouhém lánu i Červený vrch; účast ve výtvar. soutěžích, řada ocenění, ekologické projekty - EKO lesy Praha, dále sběr papíru, kaštanů, třídění odpadu aj.; návštěvy dětí s dárky v DD Šolínova 2x roč.; spolupráce s Ped.F UK – školský management, praxe studentek SPgŠ, LŠU, FN Motol (Medvídkova nemocnice), policie, eko-sdružení, brigády s rodiči na kvalitní zahradě spojené s táborákem, SRPŠ – podíl i na podpoře a rozvíjení ŠVP, dny otevřených dveří, využívány obec. granty

III. Personální, řídící a provozní oblast
evaluační a autoevaluační mechanizmy propracovány a využívány, výměny zkušeností při poradách, vlastní dotazníky pro rodiče aplikovány; konzultace se zřizovatelem věcné, v jednání pružnost, včasnost; ped. sbor doplňován, odb. literatura využívána; v rámci DVPP si ped. soustavně doplňují vzděl., vzájemné předávání a zavádění nových poznatků a trendů získaných ze studia, absolvování kurzu 1. pomoci - všichni zaměstnanci; estetická úroveň vysoká, vybavení obnovováno; stravování vyvážené, zcela v normě, výborná kuchyně

Souhrn
Dlouhodobě kvalitní MŠ s přívětivou atmosférou a stabilně dobrou pověstí, všestranně zaměřená, aplikuje progresivní pedagogické metody při zachovávání osvědčených, klasických hodnot a postupů; důraz na propojení hledisek osobnost – společnost – příroda; mateřská škola s velmi příznivým společenským i estetickým klimatem, přitom otevřená veřejnosti, s nadstandardně udržovaným a využívaným širokým spektrem užitečných externích kontaktů.

listopad 2010