Evaluace MŠ Motýlek

I. Výchova a vzdělávání
ŠVP zaměřen na klidnou adaptaci, individuální a mateřský přístup, prožitkové učení hrou, prosociální přístup; rozvoj tvořivosti, estetického a environ. cítění (sousedství Šárky); formování zdravého životního stylu ve spolupráci s rodiči; program dle ročních dob a svátků, konkrétní a detailní po třídách; adaptace propracována dle individuálních potřeb, schůzky, konzultace; pitný režim, dostatek pohybu; kroužky Keramika, Vv, Hv, Předškoláček, Aj (lektorka) z obec. grantu; pro předškoláky a odklady příprava dle indiv. plánů, integrace chlapce se zrakovou vadou (s asist.) a několik dětí s drobnějšími handicapy v péči, spolupráce s SPC, APLA, PPP aj.; v budově logopedie; zásoba nové odborné literatury rozšiřována a využívána – samostudium

II. Společenská a komunitní oblast
Příkladná spolupráce s rodiči – funkční KRPŠ (spolupořádání slavností, akcí, výletů, sponzoring); spolupráce se ZŠ (Hanspaulka, Dl. Lán. a Č. vrch) i s okolními MŚ; informační brožurka pro rodiče před nástupem a další materiály; trvá spolupráce s Policií ČR, s hasiči Lysolaje – společné programy; prohlubující se spolupráce s Pražskou botan. zahradou – zváni na motýly ve skleníku, výstavy zahajují; řada projektů s přírodní tématikou a na poznávání Prahy, zejména historické; stáže studentek SPgŠ,

III. Personální, řídící a provozní oblast
Evaluační a autoevaluační mechanizmy propracovány a plně využívány, markantní je vklad ředitelky ve všech směrech; konzultace se zřizovatelem velmi časté, věcné, vždy vstřícnost, v jednání pružnost, včasnost hlášení; důsledně využívány poznatky z hospitací, zpětná vazba, ped. sbor stabilní; DVPP - vysoká účast na kurzech a odb. seminářích; estetická úroveň školy trvale velmi vysoká, vybavení doplňováno (podíl sponzorů); kuchyně vaří dobře

Souhrn
Škola s již tradičně udržovanou vynikající pověstí, zájem o přijetí vždy podstatně vyšší než kapacita, spolupráce s rodiči je vzorová; vládne zde na první pohled zřejmá otevřenost a vždy dobrá nálada; přirozené komunitní centrum lokality; MŠ s mimořádně širokou nabídkou činností a příznivým rodinným klimatem, přitom moderně i odborně spravovaná. Po rekonstrukci v r. 2005 a 2006 celého areálu školy (v roce 2007 pak renovováno oplocení a 2009 osazeny nové zahradní herní prvky; v září 2008 postihla školu havárie vody-vytopen celý pavilon, obě patra) dosaženo i s významným podílem nasazení personálu výrazného zkvalitnění prostředí.

listopad 2010