Evaluace MŠ Mládeže

I. Výchova a vzdělávání
ŠVP zaměřen na rozvoj pohyb. aktivit, s důrazem na tvořivost a samostatnost, aplikován pro třídní podmínky a časově; po zápisu děti zvány na školní akce (zahradní slavnost, besídky); adaptace individuální, spontánní herní aktivity; grant. výuka Aj 2x týdně ve 3 skupinách; plavání, flétna, keramika, školy v přírodě, zdravý životní styl, turistika; řada akcí společných se ZŠ – v počít. třídě využív. interakt. tabule, zapojeni star. žáci a ŠD; pozornost zejm. předškolákům a odkladům; logoped. na zač. roku, 1x měsíčně doplňovány indiv. záznamy o dětech

II. Společenská a komunitní oblast
Komunikace s rodiči od min. hodnocení se výrazně zlepšila (obnoveno SRPŠ), využívány návštěvy a konzultace, pravid. schůzky, účastní se školních i mimoškolních akcí (besídky, masopust, doprovod na plavání a výlety, sponzoring), s PPP besedy pro rodiče; spolupráce s LŠU – koncerty pro děti; se studenty Lék. fakulty – Medvídkova nemocnice; účast v soutěžích (vánoč. ozdoba); projekty převážně s ekolog. zaměřením; břevnov. posvícení (prodej dět. výrobků), břevn. olympiáda MŠ, adventní slavnost, spol. akce s břevnov. pobočkou MK, sponzorské doplňování inventáře, zohledněna estetická hlediska

III. Personální, řídící a provozní oblast
Evaluace a autoevaluace nově zpracována, aplikovány rodič. dotazníky spokojenosti (naposledy 80% zcela spokoj.), stanoveny zřetel. cíle a priority, hospitace dle plánu; komunikace se zřizovatelem prostřednictvím ZŠ, též konzultace přímo – využívány; ped. sbor již stabilizován, 1 ped. studuje, úroveň dalšího vzdělávání ostatních k minulému stavu posílena – „Autoeval. v praxi“ + ped. a zdrav. témata; skladba potravy zcela vyvážená; třídy dovybaveny (po odchodu soub. Rosénka), kuchyně po část. rekonstrukci, též zahrada s novými herními prvky, ovšem nutné ještě opravy pískoviště aj., též budovy (zejm. dokončit okna a WC)

Souhrn
Škola rodinného typu, po nástupu současné ved. učitelky posiluje v řadě hledisek; nově zpracován a vhodně užíván ŠVP, solidně připravena i posl. výroč. zpráva; výrazně stoupla také úroveň komunikace a spolupráce s rodiči, daří se též aktivizovat zájem rodičů na životě školy, prokazatelně se zvýšila míra jejich spokojenosti se školou; celkově od min. hodnocení výrazný progres, zvýšena kapacita o 1 třídu po odchodu soub. Rosénka; potřeba ještě dokončit některé rekonstrukční práce.

listopad 2010