Úvodní stránka Evaluace školek MŠ Meziškolská
 

Evaluace MŠ Meziškolská

I. Výchova a vzdělávání
ŠVP zpracován dle rámcového vzoru s vlastními invenčními vklady, s tradičním zaměřením na tělesnou a výtv. výchovu (Zdravá MŠ), region. historii, kulturu, turistiku, rozpracován do tříd po časových etapách; adaptace v kratší době (větš. max. 14 denní); Aj 2x týdně 1 skup., kroužky Tv, plavání, jóga; vycházky a výlety velmi časté – jedna z priorit MŠ; výchova dětí orientována k toleranci, vzájemné pomoci; důraz na logopedickou propedeutiku, konzultace s PPP, předškoláci připravováni průběžně, navštěvují i okolní ZŠ; stále přetrvávají výhrady ze strany MŠ k práci pediatrů (údajně uschopňují nedoléčené děti) – požádáno o přešetření, dosud bez nápravy; vývojové hodnocení slovní, vyhovující; t.č. bez integrace

II. Společenská a komunitní oblast
Ve spolupráci s rodiči některé společné akce (např. zdařilý lampionový průvod), fungující SRPŠ (vč. sponzorství – nákup hraček, knih, divadel. představení; pravidelná a přínosná spolupráce se ZUŠ J. Hanuše, ZŠ J.A. Komenského, Marjánka a Norbertov, kontakty jsou i s ostatními břevnovskými MŠ; ekologické projekty v rámci ŠVP; velmi cenné jsou již tradičně každoročně pořádané letní tábory i pro jiné děti z MČ; pravidelné docházky dětí do LDN v ÚVN, DD Šolínova; každoročně zást. řed. připravuje s dětmi divad. pásmo, posl. Cesta kolem světa; břevnovská olympiáda MŠ

III. Personální, řídící a provozní oblast
evaluační a autoevaluační mechanizmy mimořádně zprac., vycházejí z hodnotících dotazníků rodičů i prac. MŠ, prováděna SWOT analýza, otevř. uváděny i nedostatky, hospitace běží, návštěvy ped. i v okolních MŠ; konzultace se zřizovatelem věcné, v jednání pružnost (je-li kontakt), včasnost hlášení; ped. sbor stabilizován, v souladu, jen občas. menší spory s kuch.; význ. kladné specifikum – zástupce a učitel muži; DVPP na dobré úrovni (hl. management a výchovné kurzy.), ředitelka příkladem; estetická úroveň nápaditá, vybavení doplňováno i sponzorsky, vlastní interaktivní tabule; stravování v normě; škola před nutnou rekonstrukcí (hlav. stav oken)

Souhrn
Pokračuje řada cenných interních i externích aktivit; bohatá tělovýchovná činnost, časté vycházky a výlety příznivě ovlivňují zejména zdravotní stav dětí; mimořádná dramatická činnost; velmi záslužné je především organizování každoročních letních táborů v přírodě (na různých místech) i pro zájemce z jiných MŠ; cenná je mužská složka ped. sboru, avšak zároveň potřeba celkově zvýšit kvalifikovanost ped. Nezbytná rekonstrukce objektu.

listopad 2010