Evaluace MŠ Libocká

I. Výchova a vzdělávání
Podrobně zpracovaný, obsažný ŠVP, strukturovaný po oblastech s důrazem na individ., klidný rozvoj dítěte v kvalitních mezilidských vztazích, s přihlédnutím k osobnostním specifikům a potřebám (vč. postižených), nepřetěžování, radost – nadále se doplňuje a vylepšuje; před nástupem do MŠ postupné seznamování – účast na akcích, indiv. adaptace s rodiči; plavání, aerobic, flétna, drama atd., Aj Wattsengl. s rod. mluvčím 2x týdně, rod. mluvčí; multikulturní výchova, ekologické aktivity (třídění), environment. projekt „Mrkvička“, vycházky, výlety, výstavy, keramika; konzultace s rodiči dle dohody; studium, odb. literatura doplňována, k dispozici i rodičům; zvláštní péče předškolákům – PIP (příprav. intenz. program) a odkladům, HYPO – k hyperakt. dětem; zpracovány podrobné indiv. vývoj. programy pro integraci – integrují velmi komplikované příp. (t.č. autismus, dět. mozk. obrna, kochleár. implant.), logopedie, škol. psych.

II. Společenská a komunitní oblast
Zcela neformální, úzké vazby s rodiči, časté společné akce ve škole (dílny) i na zahradě (plně využívána) pravidelně v průběhu roku, kvalitně fungující Unie rodičů, úroveň informovanosti velmi dobrá, spolupráce i na tvorbě programu MŠ, skupiny pro rodiče 1x týdně; proti dravé soutěživosti, účast na vánoč. ozdobě, spolupráce se ZŠ Dědina (zvl. psychol.), MŠ Vokovická; praxe studentů FTVS (obor rehab. tělesně postiž.), s Ped. fakultou (Praha, Liberec); řada cenných projektů (i dlouhodobých) s výchovnými prvky zábavnou formou, nevšední invence („Domácí zvířata a jejich mláďata“, „Podzim v naší zahradě“, „Běh babím létem“), spolupr. s Člověk v tísni, návštěvy v a z DD, též babičky čtou pohádky, zpívání – projekt „Radostné stáří“; žáci 8.tříd chodí na dílny

III. Personální, řídící a provozní oblast
Ped. pracují samostatně, řízení nedirektivní, účinné, kolegiální vztahy, evaluační a autoevaluační mechanizmy plně využívány; ped. intenzívně studují, vysoká míra zájmového nasazení, četné kurzy a školení; kontakty se zřizovatelem časté; hospitace - zpětná vazba, ped. sbor zčásti obměněn, stabilizován; estetická úroveň vysoká, vybavení doplňováno (podíl sponzorů); stravování - skladba vyvážená až na poněkud nižší spotřebu mléka a luštěnin

Souhrn
Působí zde sehraný tvořivý tým pedagožek s vysokou mírou profesionality a zájmem o věc; odborné služby poskytovány i dětem se závažnými, často kombinovanými postiženími; řada nevšedních projektů, spolupráce s pedagogickými pracovišti; příkladné formy komunikace s rodinami dětí, zcela harmonické prostředí s aktivním podílem i neped. pracovníků; mnohem větší zájem o umístění, než umožňuje kapacita; MŠ vyhledávaná pro odbornost i lidskost přístupu; významné místní společenské a komunitní centrum.

listopad 2010