Evaluace MŠ Kohoutek

I. Výchova a vzdělávání
ŠVP orientován na poznávání domova; jsou nenásilně rozvíjeny osobnostní schopnosti a dovednosti dětí zajímavou, hravou formou, t.č. 1 integrace + péče o další 2 postižené; před nástupem schůzky s rodiči, návštěvy dětí v MŠ; kroužky – keramika, flétna, hudeb.-pohyb., fotbálek, plavání, rukoděl., muzicírování, cvičení v tělocv. Sokol Hanspaulka, divadlo; spolupráce s Ped. fakultou, se ZŠ – Začít spolu; pro předškoláky spec. třída s propracovaným programem „Hrajeme si na školu“; Aj ELF (English Learning and Fun) 3 hod. týdně s rod. mluvčím, grant. Aj 2x týd., angl. zpívání 4 hod.; v květnu olympiáda pro okolní MŠ; vedeny podrobné záznamy o každém dítěti s vyznačením specifik a dosažených pokroků, (pozorovací schémata); spolupráce s PPP, s psychol. a knihovnou ze ZŠ; školky v přírodě i 2x ročně, divadlo, výlety, ŠvP; vlastní ročenka

II. Společenská a komunitní oblast
Úzká spolupráce se ZŠ, společná vystoupení, účast na zážitkových kurzech, „Hanspaulské dovádění“; pravidelné praxe student. SPgŠ; společné zahradní slavnosti (zahrada nově upravena a využívána, též sousední sportoviště); rodiče se aktivně podílejí i na tvorbě vzděl. programu MŠ, studují odbornou literaturu, účastní se besed o školní zralosti; MŠ participuje na soutěžích pořádaných MČ Praha 6; rozvíjeny ekologické projekty, navázána spolupráce s SK Dukla

III. Personální, řídící a provozní oblast
Úroveň vzdělávání vysoká, ved. učitelka příkladem (Mgr.); účast pedag. na DVPP pravidelná, vzdělávání všestranné; evaluační a autoevaluační mechanizmy rozpracovány a důsledně využívány (i pro neped. prac.!) velmi podrobně v návaznosti na ZŠ, zpracovány dotazníky zvlášť pro kategorie respondentů (i rodiče); komunikace se zřizovatelem jak prostřednictvím ZŠ tak i přímo – velmi často a účinně; ped. sbor doplňován o kvalifik. prac., plně vzájemně kooperující; stravování ze ZŠ přes výdejnu; nové šatny

Souhrn
Mateřská škola dlouhodobě příkladně harmonicky provázaná s životem ZŠ, jejíž je součástí, i s rodinami dětí; plně využívá funkčně a esteticky hodnotně vybavený interiér i klidnou polohu místa se zahradou, zájem o přijetí i přes nedávné rozšíření stále převyšuje disponibilní možnosti; odborně i lidsky kvalitní, sehraný kolektiv pracovnic vytváří dětem prostředí plné inspirace i tvůrčí pohody; mateřská škola rodinného typu, přitom moderní, s přátelským, optimistickým klimatem.

listopad 2010