Evaluace MŠ Juárezova

I. Výchova a vzdělávání
ŠVP nadále rozvíjen již v osvědčené podobě s těžištěm práce v estetických aktivitách, v elementárním muzicírování dle Orffova Schulwerku, metody P. Jurkoviče aj.; důraz na lidovou slovesnost, písně, zvyky, tradice, ŠVP rozpracován do tříd a časových pásem dle ročních dob (s participací nápadů učitelek); adaptace s rodičem s ohledem na individuální specifika; tvůrčí a umělecké aktivity prohlubovány v kroužcích; výuka Aj 2x týdně externě, flétna, divadla koncerty; zahradní aktivity, vycházky do Stromovky, výlety, plav. výcvik, sol. jeskyně; kultivace vztahů ve vzájemné komunikaci, podpora zdravého sebevědomí, uplatnění; výchova k samostatnosti v myšlení i jednání (důraz na předškolní přípravu – zvlášť 1x týdně, indiv. pozornost i odkladům, aplikace myšlenek J.A. Komenského); výchova v duchu humanismu a tolerance, ekologická výchova

II. Společenská a komunitní oblast
Osvědčená forma informovanosti rodičů vývěskami, pořádány ankety, nabízeny individuální pohovory o dětech – již více využíváno, též konzult. hod. ředitelky; tradičně 5 velkých akcí pro rodiče (s jejich aktivním zapojením) ročně – vánoce, masopust, vítání jara, den dětí, zahradní slavnost; pokračující spolupráce se ZŠ E. Destinnové, návštěvy předšk., návšt. Domova Karla Borom.

III. Personální, řídící a provozní oblast
DVPP – stále mimořádné, účast všech ped. prac., ředitelka příkladem; školení, konference, semináře a kurzy prohlubující odbornou profilaci, technické a operativní znalosti a dovednosti, dále z oblasti umělecké, psychosociální i legislativní; poznatky důsledně aplikovány, vzájemná výměna získaných zkušeností; prováděna vlastní evaluace; ped. sbor obměňován a stabilizován; estetická úroveň školy velmi vysoká, vybavení doplňováno i sponzorsky (zahrad. prvky); stravování – nižší spotřeba mléka kompenzována mléč. výrobky, jinak zcela v normě

Souhrn
MŠ aplikuje netradiční, ale účinné výchovné a výukové postupy, tvořivě a citlivě realizuje moderní pedagogické prvky kultivace dětí především s využitím hudebních a výtvarných výchovných metod; výchova k toleranci a vzájemnému respektu; škola s esteticky hodnotným prostředím modernizovaného objektu – atraktivní MŠ s kvalitativními předpoklady pro zájemce o specifický výchovný program.

listopad 2010