Evaluace MŠ Jílkova

I. Výchova a vzdělávání
ŠVP pokračuje v zásadách přirozeného ped. působení, vede děti k samostatnosti; adaptační fáze propracována s indiv. ohledy, výchova využívá hlavně pozitivní stimuly ve snaze kompenzovat negativní sklony; důraz je kladen na rozvoj motoriky, prožitkové učení, cítění; Aj 2x týdně (jazyk. škola Spěváček), 1x Fj; v kroužcích dále rozvíjena hudba (flétna), tanec, zpěv, výtvarné projevy; plavání, sol. jeskyně, aerobic, keramika aj.; učitelky využívají progresivní metody, participují na rozpracování ŠVP; posilování dovedností v přípravě předškoláků („Poznáváme svět s knihou“) a dětí s odklady (soustředění, grafomotorika aj.); v souč. bez integrace, děti s drob. handicapy s individuálními plány a péčí; spolupráce s logopedy, PPP, prevence pat. jevů, ekologická výchova (třídění odpadů – „Recyklohraní“)

II. Společenská a komunitní oblast
Snaha vyjít přáním rodičů maximálně vstříc, pro náměty zpracovány a distribuovány dotazníky; besídky s vystoupeními, velmi oblíbená každoroční červnová zahradní slavnost, v r. 2010 oslavy 50 let školy; účast v soutěžích Bambiriáda, Pražská mateřinka, vánoční vystoupení pro MČ, Betlémy, koncerty (i Zdravé pískání) aj.; návštěvy s programem v Klubu důchodců Břevnov, břevnovské posvícení; pravidelná spolupráce se ZŠ Marjánka, vzájemné návštěvy i řed. ze sousedních MŠ, též spolupráce se ZŠ J.A. Komenského; stáže studentek ped.; vydává školní časopis; školy v přír., granty

III. Personální, řídící a provozní oblast
Zájem o přijetí v MŠ stabilně vysoko překračuje kapacitní možnosti; spolupráce se zřizovatelem pružná, vždy vstřícná, konzultace věcné, časté; učitelky se průběžně vzdělávají, nastoupily 2 mladé, doplněn i kuch. personál; strava co do skladby s občas. lehkými výkyvy (méně ovoce, zel.), hospitace pravidelné; škola i zahrada po nedávné rekonstrukci

Souhrn
Nadále se jedná o nejvyhledávanější z břevnovských MŠ se širokou nabídkou aktivit, poskytující prostor pro všestranný rozvoj dítěte; propracovaný výchovný program, podporovaný a dotvářený pracovníky školy i samotnými dětmi za aktivní spoluúčasti rodičů a širokého okruhu příznivců; příkladná MŠ po všech stránkách, po celkové rekonstrukci harmonické prostředí; přirozené komunitní centrum Břevnova, spojující generace.

listopad 2010