Evaluace MŠ Janákova

I. Výchova a vzdělávání
ŠVP využívá přirozených schopností a potřeb dětí s ohledem na individuální specifika, podporuje rozvoj kreativity; adaptace ve spolupráci s rodiči; široká nabídka zájmových aktivit – kroužky Vv, flétna, grant. Aj předškol. 2x týdně+1x týdně mladší (ag. Fialka), tanec, plavání; předškolní příprava denně dle ŠVP v rámci dopolední činnosti; spolupráce se ZŠ, jíž je MŠ součást, ovlivněna vzdáleností, zde cvičení, letní olympiády, bruslení; t.č. bez integrace; logopedie pravid.; rozvoj komunikačních dovedností, prevence soc. pat. jevů, spolupráce s PPP

II. Společenská a komunitní oblast
Společné akce s rodiči – besídky, dílny - výtvarná tvorba (vánoce, velikonoce); komunikace s rodiči a sponzoring na vysoké úrovni (nákladné vybavení zahrad. herními prvky); přehledné informace prostřednictvím vývěsek – plakátky, plány velmi četných (vnitřních i vnějších) akcí s daty i cenami; účast v soutěžích – řada ocenění předních míst (sport. soutěže, výstavy – vánoč. ozdoba - loni 1. místo); navázány a prohlubovány kontakty zejména s MŠ Kohoutek a MŠ Bílá; kvalitní přírodní prostředí využíváno pro zdravý rozvoj dětí; návštěva deleg. z Japonska; koncerty žáků ZUŠ Ch. Masarykové

III. Personální, řídící a provozní oblast
Postupně stabilizovaný sbor, řízení neautoritativní, sdělování poznatků a výměna zkušeností při pravid. poradách nebo ad hoc k akcím, příkladná indiv. evaluace na každé dítě; komunikace se zřizovatelem jak prostřednictvím ZŠ tak přímo, bezproblémová; další vzdělávání ped. v kurzech a školeních méně využíváno pro nedostatek prostředků; estetická úprava interiéru živá, pestrá, stravování vyvážené, zcela v normě; dosluhující soc. zařízení; býv. školnický byt t.č. obsazen učitelem ZŠ, přestože MŠ zápasí s prostorem; chystány úpravy šaten a úlož. prostor pro lůžkoviny, ve výhledu celk. rekonstrukce objektu

Souhrn
Vedoucí učitelka ve funkci 3. rokem, osvědčuje se, sbor postupně stabilizován; navázány a prohloubeny vazby spolupráce s rodičovskou složkou vč. významných sponzorských efektů; mateřská škola v cenné šárecké přírodní lokalitě, jíž plně využívá; chystaná očekávaná rekonstrukce objektu zvýší i jeho kapacitu a vytvoří podmínky pro další rozvoj MŠ.

listopad 2010