Evaluace MŠ Čínská

I. Výchova a vzdělávání
ŠVP nově zpracován do koncepčních metodických okruhů a tematických plánů pro jednotlivá roční období, rozvíjen; adaptace probíhá s ohledem na individuální specifika, prostor pro rozvoj předpokladů při respektování přirozených potřeb v duchu J.A.K. - Škola hrou; důraz na jazykovou přípravu, již tradiční (17.rok) výuka francouzštiny (rod. mluvčí, s podporou Klubu přátel MŠ 4x týdně), grant. Aj denně v 1 třídě + 2x týdně odpol. kroužek; zahradní aktivity, výlety, školy v přírodě; vývojové pokroky sledovány; kultivace vztahů ve vzájemné komunikaci, podpora zdravého sebevědomí, uplatnění; výchova k samostatnosti v sebeobsluze (rozvíjení motoriky) i v receptivních schopnostech (důraz na předškolní přípravu, pozornost odkladům – konzultace a návštěvy ZŠ a MŠ Bílá), nově i spolupráce se ZŠ Emy Destinové, exter. logoped. 1x ročně + 1 učitelka školena, cvičí v kroužku; odp. „Zpívánky“, „Šikovné ručičky“; cvičná škola SPgŠ

II. Společenská a komunitní oblast
Trvale hodnotná výtvarná činnost – dílny i pro rodiče, společná příprava oslav svátků vč. výzdoby a výroby kulinářských produktů; konzultace s rodiči o potřebách a problémech dětí; pravidelné návštěvy divadel, koncertů, časté návštěvy seniorů v DPS a komunit. centru; zahradní slavnosti; cvičná škola SŠ Ped.; účast v akci Dětský úsměv 7. rokem; opakovaná účast ve výtvarných soutěžích; s rodiči pořizován nábytek do tříd, prováděny opravy zahr. herních prvků; výjezdy z dětmi do zahr. (Itálie)

III. Personální, řídící a provozní oblast
Koncem škol. roku 09/10 nová ředitelka + nová uč.; konzultace se zřizovatelem časté, vždy vstřícné a pružné, včasnost hlášení; využívány poznatky z hospitací, porady dle zápisů věcné, podnětné; ped. sbor stabilní, DVPP – hlavně v obl. metodické a jazykové, rozšiřující; estetická úroveň školy stabilně vysoká, vybavení doplňováno i sponzorsky; stravování - skladba vyvážená, výživ. normy plněny, školka zapojena do projektu „ŠKOLA PLNÁ ZDRAVÍ – více zeleniny do škol“

Souhrn
Dosavadní ŠVP ukončen s odchodem předchozí ředitelky, nyní nově zpracován a zaváděn; škola navazuje na dlouhodobě osvědčené postupy a aplikuje i nové, nadále spolupracuje s odbornými pracovišti a obč. sdruženími, usiluje o výchovu k samostatnosti a všestrannosti; rozvíjí řadu pozoruhodných vzdělávacích projektů, zejména tradiční vysoká úroveň jazykové přípravy; důraz na kulturní hodnoty, hl. na výtvarnou stránku. Počítá se s rozšiřující rekonstrukcí.

listopad 2010