Úvodní stránka Evaluace školek MŠ Charlese de Gaulla
 

Evaluace MŠ Charlese de Gaulla

I. Výchova a vzdělávání
ŠVP (na www) rozpracovaný do r. 2012 je každoročně aktualizován, má za cíl respektovat věkové potřeby dětí a rozvíjet jejich osobnost, vytvářet prostředí pro prožití šťastného dětství, rozvíjení komunikačních dovedností, sociálních vazeb, zvyšování sebedůvěry a sebejistoty; v pokračující spolupráci s Centrem inspirace a tvořivosti (působí v objektu – kurzy, kroužky, výstavy) i s rodiči má škola vypracovaný ekologický program dle ročních období (zapojena zahrada), oživovány lidové zvyky a obyčeje např. Martin, advent, Mikuláš, vánoce, tři králové, masopust, velikonoce (výtvarné, hudební, taneční, kulinární aj. aktivity), Aj 1x týdně, spolupráce s PPP; vyloučení televize!, spolupráce s Ped. fak. na Evrop. výzkumu gramotnosti, spolupráce s fondem SIDUS (zdrav.), logopedie

II. Společenská a komunitní oblast
klady malé školy rodinného typu, kontakty s rodiči velmi neformální (hojná účast na besídkách, rodičov. dotazník); soutěže – vánoční ozdoba, Pražská mateřinka, spolupráce se ZŠ nám. Interbrigády (cvičení předškoláků) a ZŠ nám. Svobody 2 (řada programů), MŠ Terronská, ZŠ speciální - masopust; návštěvy galerií, divadel, výstav, tematické vycházky, exkurze, výlety; důraz na ekologii – pravidelné návštěvy Toulcova dvora; kodex proti šikaně, CD pro rodiče s akcemi, „Cesty za poznáním“, „1000 chutí – 1 svět“ (kuchyně národů – děti cizinců)

III. Personální, řídící a provozní oblast
malý kolektiv – neformální vazby; periodická autoevaluace – písemné výstupy (týdenní, měsíční, čtvrtletní, roční) i hodnocení vývoje dětí; konzultace se zřizovatelem velmi časté, vždy věcné a pružné, včasnost hlášení; využívány poznatky z hospitací, ped. sbor stabilní; DVPP zvl. v jazyk. oblasti, aplik. progres. metody; estetická úroveň školy dobrá, domácké prostředí, vybavení doplňováno i sponzorsky; stravování až na občas. vyšší spotř. tuků v normě; nové šatní skříňky, upravena zahrada

Souhrn
Škola plně využívá výhod, poskytovaných zahradním vilovým objektem; soudržný, přátelsky kooperující kolektiv v úzké součinnosti s rodiči vytváří pro děti příznivé klima; šťastné spojení s Centrem inspirace a tvořivosti – řada vzájemně obohacujících aktivit; trvá tradičně největší zájem veřejnosti o přijetí dětí do této MŠ mezi ostatními bubenečskými; rodinně orientovaná, přitom však progresivně vedená škola, ve výchově s důrazem na trvalé hodnoty.

listopad 2010