Úvodní stránka Evaluace školek MŠ Bubeníčkova
 

Evaluace MŠ Bubeníčkova

I. Výchova a vzdělávání
ŠVP již s delší kontinuitou, v optimist. ladění, zpracován věcně, přehledně, doplňován; hlavní cíle – citová oblast, vztahy, proti agresivitě, prostor pro rozvoj; klíčové kompetence, výstupy; křesťanský rok – důrazy zvl. v kř. třídě (t.č. s integrací), rozpracována měsíční témata (5 teol. oblastí); rozvoj spontaneity a prožitkového učení; keramika, rytmika, MČ grant. Aj (2x2 skup. týdně – využív. interakt. tabule), flétna, Vv, plavání, lyž. výcvik, solná jeskyně; důraz na předškolní a odkladovou výchovu; ekologické prvky - třídění odp.; spolupráce s křesťanskou PPP, konzultace o problémových dětech, PPP, logopedie

II. Společenská a komunitní oblast
Ve spolupráci s rodiči časté společné akce (vánoce, velikonoce, jarmark aj.), fungující SRPŠ (vč. sponzorství), úroveň informovanosti velmi dobrá, pravidelná spolupráce s MŠ v oblasti (vzájemné návštěvy) a ZŠ; praxe studentů ped.; účast na soutěžích, řada ocenění a umístění; divadlo, zahradní slavnosti (den s poníky), ekologické projekty – třídění odpadů, akce Lesů Praha, pomoc při humanitárních akcích (např. Domov seniorů), Domov sv. Rodiny, adopce na dálku (chlapec Kongo); škola zorganizovala již 4. ročník Petřinské olympiády s grantovou podporou MČ

III. Personální, řídící a provozní oblast
evaluační a autoevaluační mechanizmy propracovány dle metodiky VÚP a plně využívány; konzultace se zřizovatelem věcné, vždy vstřícnost, v jednání pružnost, včasnost hlášení; využívány poznatky z hospitací, účelná výměna názorů, zpětná vazba, ped. sbor stabilizovaný, vysoká účast na dalším vzděl.; estetická úroveň stále vysoká, vybavení doplňováno (podíl sponzorů); stravování kvalitní, jen s občas. drobnými výkyvy ve skladbě (ovoce, luštěniny, mléko); v r. 2009 přibyla nová třída ze škol. bytu, kam převedeny děti z odlouč. pracoviště v ZŠ Petřiny-jih

Souhrn
Škola nadále dlouhodobě udržuje a prohlubuje své vynikající renomé, spolupracuje s odbornými pracovišti a obč. sdruženími, usiluje o výchovu k mravní vyspělosti a odpovědnosti; komunikace s rodiči je příkladná, řada společných akcí – přirozené komunitní centrum; vyhledávaná mateřská škola s mimořádně příznivým rodinným klimatem, přitom progresivně spravovaná, t.č. integrující 2 postižené děti v křesťanské třídě, velký důraz kladen na předškolní přípravu; jedna z MŠ pravidelně se hlásících o granty; již tradiční organizátor každoroční olympiády petřinských MŠ. V r. 2008 zvýšena kapacita o 25 dětí, škola po rekonstrukci.

listopad 2010