Evaluace MŠ Bílá

I. Výchova a vzdělávání
ŠVP s důrazem na osobnostní rozvoj dítěte, jeho schopnosti učit se (prožitkové učení) a jeho citovou výchovu, zdravý živ. styl, hodnotové orientace a samostatnost; výrazná participace rodičů na programu; specifikace interakčních oblastí, důraz na praktickou stránku, detailní rozpracování dle roku po třídách a k dítěti, sledování a hodnocení indiv. vývoje; prolnutí řady činností se ZŠ; výuka Aj: předškol. 2x týdně + 10 malých dětí 3 hod. týdně (Akcent)-rodilí mluvčí, + 2x týdně grant. kroužky Aj; přípravka souboru Bělásek, využívány moderní didaktické prostředky, pomůcky; předškolákům péče spolu se ZŠ; spolupráce se sdruž. Apla, Vertikála, s AV ČR na vývoji dětské řeči (4.rok), PPP, 2x roč. logoped; kroužky (klub sport. her), výtvar. dílny, plavání, flétna, divadlo 1x měsíčně, nácvik čištění zubů

II. Společenská a komunitní oblast
Komunikace s rodiči pravidelná, spol. schůzky, indiv. konzultace, 2x roč. besídka, registr. SRPŠ, využívání sponzorství i při dovybavení, brigády; účast na vystoupeních hudebních Bělásek, Husit. harmonie i výtvarných aj. soutěžích (Pražská mateřinka), ekologické projekty, protialergické projekty, se ZŠ adopce na dálku a proj. Comenius, Nejsme tu sami (Watootoo-Adra); návšt. z Holandska, Finska, Belgie, úroveň informovanosti velmi dobrá; stáže studentek, osvěta policie a nemocnice, Ekocentrom Koniklec, komunikace s rodinami dětí cizinců, Kniha mého srdce, vlastní kalendář

III. Personální, řídící a provozní oblast
Evaluační a autoevaluační mechanizmy propracovány a plně využívány (předloženo), dotazníky pro rod. nadále používány, pravidelné hospitace, DVPP průběžně, rozvinuté směrem ke zvyš. kvalifikace, četné projekty, učitelky mají prostor pro rozvoj vlastní invence; komunikace se zřizovatelem hlavně prostřednictvím ZŠ, konzultace přímo – časté, věcné; stravování ze ZŠ, zavedeno vlastní praní prádla; škola po náročné rekonstrukci, zahradu ještě třeba dokončit

Souhrn
Rozvíjeny invenční, všestranně bohatě strukturované činnosti moderně organizované i technicky příkladně vybavené mateřské školy v ideálním prostředí, s prostorem pro zdravý, harmonický rozvoj dětí; vyhledávaná, pružně a příkladně vedená mateřská škola s mimořádně pestrou nabídkou vzdělávacích, kulturních, tělovýchovných i společenských aktivit, kvalitní vazby se ZŠ s podílem na jejích činnostech.

listopad 2010