Úvodní stránka Evaluace školek MŠ Bělohorská
 

Evaluace MŠ Bělohorská

I. Výchova a vzdělávání
ŠVP s důrazem na estetickou a environment. výchovu, sleduje zásadu přiměřenosti, pestrosti a srozumitelnosti – vyváženost; téma „Kouzelné okénko do světa pohádek“ rozpracováno do třídních programů; individuálně upravena doba pobytu dětí; využití spontánní herní aktivity, pozitivní motivace, snaha rozvíjet osobnostní předpoklady u samostatných a zdravě sebevědomých dětí cestou přirozené výchovy; grant. Aj 2x týdně ve 2 skup., kroužky plavání, keramiky, výtvarný, aerobic, flétna; plavání; řada akcí společných se ZŠ – pozornost zejm. předškolákům, vycházky do Hvězdy a okolí, výlety; hospitace dle potřeby (nejm. 2x ročně), pravidelná písemná hodnocení pořádaných akcí, zavádění nových postupů, v současnosti bez integrace; záznamy o dětech vedeny pravidelně

II. Společenská a komunitní oblast
Komunikace s rodiči vstřícná, možné návštěvy programu, podíl na jeho utváření; indiv. informování o vývoj. specifikách, záznamy o dětech 3x ročně dopl., využívání dotazníků, organizují se přednášky, divad. představení; Klub rodičů při MŠ Bělohorská, využívání sponzorství i při dovybavení nových interiérů; vzájemné návštěvy hlav. s okolními MŠ; využívána i zahrada původní MŠ, úroveň informovanosti dobrá, přehledná; školy v přírodě, výlety; návštěvy stud. z Rakouska a Norska; spolupráce s norskými pedagogy z Bergenu je dlouhodobá

III. Personální, řídící a provozní oblast
Evaluační a autoevaluační mechanizmy podrobně zpracovány i využívány, vedeny a doplňovány záznamy o dětech, hledání a uplatňování nových metod a postupů, pravidelné hospitace; komunikace se zřizovatelem jak prostřednictvím ZŠ, tak i neformální konzultace přímo – využívány často; funkční schéma zpracováno vč. náplní, hodnocení průběžné, pravidelné (plán porad na celý rok), ped. sbor stabilní, další vzdělávání komplexní, systematické; stravování ze ŠJ ZŠ s drobnými sortiment. výkyvy

Souhrn
Na rozdíl od minulosti nyní již zřetelně převažují invenční, progresivní metody, přitom však zůstává stálý důraz na vyvážený, klidný vývoj dětí bez rušivých momentů; velmi dobrá úroveň propojení se ZŠ, vzájemně obohacující, ŠVP se postupně slaďuje s 2. pracovištěm MŠ Stochovská; mateřská škola rodinného typu, s významným podílem rodičovského vlivu, důraz na estetiku a ekologii; dnes již nejen moderně zařízená, ale i vedená školka. V sousedství na místě bývalé MŠ v r. 2011 vyroste nová MŠ.

listopad 2010