Úvodní stránka Evaluace školek Fakultní MŠ se speciální péčí
 

Evaluace Fakultní MŠ se speciální péčí

I. Výchova a vzdělávání
ŠVP je založen na osobnostně rozvíjejícím modelu předškolní výchovy. MŠ má speciální oddělení a v ostatních třídách se děti na základě IVP integrují v těsné součinnosti se Speciálním pedagogickým centrem, nově zřízeném u školy. Při práci s dětmi jsou využívány principy a postupy dramatické výchovy akcentující sociální rozvoj a jejich tvořivost; adaptace individuální, úzká součinnost s rodinou; třídy=samostat. komplexy, 1 menší pro kombinované vady, asistenti; důraz na dílny, kroužky (drama, hudeb., keram.), Aj 1x týdně 1,5 hod. (matka s předch. pobytem v USA, možno s účastí rodičů); divadlo 4-5x do roka; výchovné postupy často netradiční a atraktivní; logopedie, PPP, spec. ped., zápisy z porad – detailní vývojové záznamy o každém dítěti, se spec. péčí zvlášť podrobně; časté využívání zahrady

II. Společenská a komunitní oblast
Individuální, úzké vazby s rodiči, časté společné akce ve škole i na zahradě („drakiády“, táboráky, vánoční koncerty, masopust aj.), kvalitně fungující Klub rodičů a přátel školy (vč. sponzoringu), úroveň informovanosti velmi dobrá, spolupráce s okolními MŠ a ZŠ; stáže studentů a pedagogů i ze zahraničí; dlouhodobé projekty zpracovány do tematických celků; spolupráce s Ped.F a FFUK, SŠped., JABOK aj.; součinnost s obč. sdruženími-CTD, MÁTA (sídlí zde); přirozené komunitní centrum lokality

III. Personální, řídící a provozní oblast
Mimořádná míra samostatnosti ped. prac., evaluační a autoevaluační mechanizmy zpracovány a využívány; konzultace se zřizovatelem časté, věcné; cílené vzdělávání ped. – dlouhodobé kvalifikační studium i ad hoc kurzy; hospitace - vstřícná výměna názorů, zpětná vazba, preference humanity; ped. sbor stabilizovaný; estetická úroveň školy vysoká, vybavení doplňováno (podíl sponzorů); stravování - skladba zcela vyvážená; získán Grant Ernst Young Fund 50.000,-; vybudováno SPC, rekonstruována kuchyň a zřízena 1 nová třída pro děti s postiženími

Souhrn
Ve škole působí pod vedením zkušené ředitelky sehraný, odborně fundovaný tým pedagogů s vysokou mírou tvořivosti a zájmu o předškolní výchovu a vzdělávání; cenné služby poskytovány i dětem s vážnými kombinovanými postiženími; využívání netradičních metod, spolupráce s pedagogickými pracovišti a obč. sdruženími; příkladné formy komunikace s rodinami dětí; hojně využíváno nově zřízené SPC; mateřská škola s trvale vynikajícími pedagogickými výsledky, též významné společenské a komunitní centrum.

listopad 2010