Úvodní stránka Evaluace školek
 

Evaluace (hodnocení) školek

Výstupy z posledního hodnocení provedeného v roce 2010

Pro informace o konkrétní mateřské škole zvolte tuto z nabídky vlevo.

Zpráva o výsledcích třetí etapy evaluace za oblast pedagogicko – organizační a komunitní mateřských škol podle metodiky schválené usnesením RMČ č. 2859/05 ze dne 19.10. 2005

Sběr dat probíhal v souladu s metodikou v listopadu a prosinci r. 2010, tentokrát až po třech letech od předchozí etapy, protože interval evaluace zřizovatele byl přizpůsoben povinné autoevaluaci škol, jež byla mezitím z dvouleté periody vyhláškou přeložena na tříletou. Zpracovatel opět navštívil a prohlédl po předchozí domluvě postupně téměř všechny hodnocené mateřské školy v MČ Praha 6, až na 2 případy, kdy ředitelky v určený termín měly jiný program, proto s nimi byla evaluace projednána dodatečně při jejich návštěvách v OŠ ÚMČ. Při nich předložily požadované dokumenty, a protože jejich školy jsou zpracovateli dostatečně známy z předchozích nedávných návštěv, bylo toto řešení k vytvoření relevantního obrazu zcela postačující. Jinak v každé navštívené MŠ proběhlo sezení s ředitelkou resp. vedoucí učitelkou příslušné MŠ. Při nich byly opět procházeny podklady vztahující se k jednotlivým bodům metodiky a zodpovídány dotazy. Zároveň byl bod po bodu probírán hodnotící list z evaluace před třemi lety, v něm konstatované skutečnosti byly porovnávány se současným stavem a zvláštní pozornost byla věnována především těm oblastem, v nichž minulé hodnocení uvádělo pro školu buď rezervy či přímo nedostatky. Získané poznatky pak byly doplněny při následné prohlídce školy. Nově k hodnocení přibyly MŠ – součásti základních škol v ZŠ a MŠ nám. Interbrigády a v ZŠ a MŠ Petřiny-jih, které sice fungují méně než 3 roky, přesto však již bylo co hodnotit.

Protože řada škol si již zvykla získávat poznatky pro svou práci i z rodičovských dotazníků, tam, kde se častěji aplikují, byly výsledky z nich vzaty v potaz a je o tom v hodnotícím listu zmínka. Také byly do současného hodnocení zapracovány rodičovské ohlasy na dění ve školkách, a to ať už písemné, telefonické či z jejich osobních návštěv.

Vlastní evaluace pak proběhla formou vyhodnocení získaných poznatků v průběhu prosince 2010. Kromě zmíněných terénních interview s ředitelkami a vedoucími učitelkami byly využity i další zdroje, jako jsou školní vzdělávací programy, výroční zprávy, zahajovací výkazy, www stránky škol, zprávy ČŠI (většinou pokud nebyly starší než 2-3 roky), záznamy z kontrol, autoevaluační výstupy a jiné výkazové materiály, záznamy z hospitací, zprávy v tisku (vč. školních časopisů), poznatky z návštěv školních akcí, obsahy nástěnek, zprávy o účasti v soutěžích a vystoupeních, projekty, vnitřní směrnice a pokyny, zkušenosti z komunikace školy s OŠ aj. K posouzení úrovně stravování byl opět využit aktualizovaný přehled Hodnocení spotřebních košů v zařízeních školního stravování při MŠ (z října 2010), zpracovaný kontrolorkou OŠ pí Gleichovou, v němž se uvádějí vykazované průměrné hodnoty za období I. pololetí roku 2009, II. pololetí roku 2009 a I. pololetí roku 2010. Dlužno konstatovat, že v naprosté většině inspekčních zpráv ČŠI za uplynulé 3 roky významně převládaly kladné charakteristiky, některé oblasti byly dokonce hodnoceny jako příkladně vedené, což je oproti minulé etapě zřetelný pozitivní posun.

Získané poznatky byly shrnuty stejně jako v předchozích etapách do hodnotících listů, kde se ve stručné formě výčtu položek podle oblastí metodiky ukazuje, čím se která škola profiluje, jak rozvíjí a prohlubuje dosažené priority, kde má ještě případné rezervy, a také, jak se vyrovnala či vyrovnává s nedostatky, pokud byly zjištěny při minulém hodnocení. Závěrečný souhrn v hodnotících listech pak přináší stručnou charakteristiku MŠ tak, jak se škola z uvedených úhlů pohledu aktuálně jeví, příp. co nabízí nového, co dokázala od minula zlepšit, event. zda pokračuje v nastoupené osvědčené cestě. A konečně zmíněny jsou zde i některé nejbližší záměry zřizovatele na rekonstrukce a možné zvyšování kapacit. Hodnotící listy byly posléze s ředitelkami a vedoucími učitelkami projednány, zapracována dílčí upřesnění a v předkládané podobě pak odsouhlaseny.

Další etapa evaluace mateřských škol MČ Praha 6 ukázala s odstupem tentokrát tří let, že v naprosté většině mateřských škol pokračuje plynulá návaznost na dosažená pozitiva. Tam, kde se v několika případech obměnila vedoucí učitelka (v jednom případě i ředitelka), doznaly školní vzdělávací programy (ŠVP) rozsáhlejších změn ve struktuře i obsahu. V ostatních MŠ jsou stávající ŠVP i nadále dotvářeny osobními vklady učitelek, konkretizovány do třídních podmínek s výraznými charakteristikami, a to s ohledem jak na specifika ročních dob, tak i na dostatečný prostor pro individuální rozvoj dětí při dodržování zdravé životosprávy. Programy se také stále doplňují a vylepšují o poznatky získané při dalším pedagogickém, manažerském a jiném odborném vzdělávání, zohledňují se jak přirozené potřeby dětí, tak i přání rodičů. Významně se ještě více prohloubila a posílila ve většině MŠ úroveň vlastní evaluace, a to jak při posuzování dosažených výchovných cílů v celcích, tak i ve sledování individuálních vývojových pokroků jednotlivých dětí. Poskytnuté autoevaluační materiály vesměs naprosto otevřeně formulují i negativa jako podklad pro jejich odstraňování (např. projevy formálností, nedostatky v invenci a v aplikaci inovací). Jazykovou výuku - hlavně Aj - ve školkách (většinou s grantovou podporou) stále provádějí osvědčené firmy, někde dokonce i diferencovaně na začátečníky a pokročilé a s větší týdenní frekvencí, nezřídka i s rodilými mluvčími, o něco častější od minula je však jazyková výuka vedená vlastní učitelkou, třeba i s delší zkušeností pobytu v anglicky mluvící zemi. Zdá se však, že na druhé straně poněkud ubylo zahraničních kontaktů, návštěv a výměnných stáží, nadále ovšem působí multikulturně obohacující integrace dětí cizinců do dětských kolektivů. Vysoká je nadále úroveň předškolní přípravy v součinnosti se základními školami, poradenskými a zdravotnickými zařízeními. Nejlépe se to daří zejména u MŠ - součástí ZŠ, ale ani samostatné školky výrazněji nezaostávají. Řada školek si dokáže docela běžně, přitom však na úrovni poradit s někdy i dost závažnými dětskými zdravotními specifiky, a to i bez asistentů a aniž by to vykazovaly jako integraci. V těch školkách pak, kde již déle tradičně pečují o děti silně postižené, mají opravdu velké profesionální zkušenosti i renomé, podložené průběžně zvyšovanou odbornou erudicí.

Dobrých výsledků dosahuje rovněž vzájemná součinnost školek s rodičovskou veřejností, a to nejen ve sponzorské oblasti, ale především na kulturně společenské rovině; rodiče zdaleka již nejsou jen pasivními návštěvníky školních besídek, ale na řadě společných podniků mají vlastní, někdy i rozhodující aktivní podíl. Řada školek se také již opakovaně úspěšně uchází o granty, jimiž právě v komunitní oblasti vychází MČ Praha 6 těmto snahám vstříc. Škoda jen, že jde většinou o stále stejné školky, řada dalších dosud k této podpoře činnosti bohužel dosud nenašla svou cestu. Dobrých výsledků je dosahováno zejména v ekologické výchově, kdy jsou děti přístupnou formou vedeny k ohleduplnosti vůči životnímu prostředí. Nadále roste v řadě školek i nabídka pohybových aktivit, děti provozují četné sálové sporty (k využívání školních tělocvičen mají samozřejmě opět blíž MŠ – součásti ZŠ), učí se plavat a tráví hodně času i v přírodě. Kulturní (výtvarné, hudební, dramatické a jiné) kroužky jsou již stálou a pevnou součástí školkové programové nabídky.

V oblasti stravování nevykazuje většina školek odchylky od normy, strava je vyvážená, se zdravou skladbou: někde se sice ještě občas vyskytnou drobné výkyvy v některé ze sledovaných hodnot (např. třeba o něco méně mléka či ovoce, zeleniny, luštěnin nebo naopak nadbytek masa), zatímco ostatní hodnoty spotřebních košů byly v pořádku. Výraznější odchylky od normy jsou tedy uváděny v jednotlivých hodnotících listech, je však třeba vzít v potaz, že jde o aktuální zjištění odchylky v době kontroly, jež se v dlouhodobém horizontu v naprosté většině případů srovnává.

V hodnoceném období procházely také některé MŠ celkovou rekonstrukcí s cílovým navýšením kapacit, naposledy loni v létě to byla výstavba nového objektu MŠ Velvarská MŠ a rozšíření kapacity MŠ Šmolíkova, nové pracoviště mateřské školy získala i ZŠ a MŠ Červený vrch rekonstrukcí pavilonu Alžírská. Ve všech případech se do budování i překonávání překážek s tím spojených účinně zapojily též týmy školních pracovnic a značnou míru shovívavosti i porozumění k přechodným provozním komplikacím prokázali také rodiče dětí. I to je třeba přičíst k hodnocení jako další nezanedbatelný klad.

Všechny mateřské školy byly v uplynulých třech letech podrobeny zvýšenému náporu žadatelů o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Tento stav, který stále přetrvává, kladl enormní nároky zejména na ředitelky a vedoucí učitelky, přesto se jej díky jejich úsilí podařilo většinově zvládnout a uspokojit skoro naprosto všechny skutečně potřebné žadatele – občany MČ Praha 6. Protože v tomto roce přibudou výstavby dalších kapacit k předškolnímu vzdělávání, je zcela reálný výhled, že situace se v této oblasti v nadcházejících letech bude již plně stabilizovat.

Shora uvedený souhrn konstatuje hlavní celkové poznatky ze třetí etapy evaluace za oblast pedagogicko – organizační a komunitní mateřských škol, další se dle harmonogramu uskuteční opět za tři roky.

1. února 2011